top of page

La Junta directiva

La Junta directiva regeix, administra i representa l'associació Coral Font d'en Fargues.

 

Executa les decisions de l'Assemblea.

Funcions de la Junta directiva

 1. Representar, dirigir i administrar l’associació.

 2. Complir les decisions preses per l'Assemblea General.

 3. Prendre els acords que calgui en relació amb la compareixença davant dels organismes públics.

 4. Defensar els interessos de l'associació.

 5. Proposar a l'Assemblea General les quotes s'han de satisfer.

 6. Convocar les assemblees generals i vetllar pel compliment dels acords.

 7. Presentar el balanç i l’estat de comptes de cada exercici.

 8. Confeccionar els pressupostos de l’exercici següent.

 9. Contractar els empleats que l’associació pugui necessitar.

 10. Aprovar el pla de treball del director musical.

 11. Inspeccionar la comptabilitat i procurar el bon funcionament dels serveis.

 12. Establir grups de treball o comissions per aconseguir els fins de l’associació.

 13. Nomenar els vocals de la Junta Directiva que hagin de coordinar els grups de treball o comissions.

 14. Dur a terme les gestions necessàries davant d'organismes públics, entitats i altres persones.

 15. Obrir comptes corrents i llibretes d'estalvis i disposar dels fons.

 16. Resoldre provisionalment qualsevol cas que no hagin previst els estatuts i donar-ne compte a la l’Assemblea General.

MEMBRES DE LA JUNTA

Adjunt tresorer

Ibarz Vidal-Barraquer

Josep

Coord. Comunicació

López Arnal

Elvira

Vocal

Quer Riera

Sigfrid

Cap de Corda.B

Cots Ferreres

Josep Ma

Directora

Finestres Senpau

Marta

Cap de corda.C

Herms Puig

Rosa

President

Camargo Segura

David

Cap de corda.S

Angás Pueyo

Cristina

Secretària

Ferrer Monserrat

Àngels

Cap de corda.T

Bullich Catà de la Torra

Ramir

Tresorera

Anderson

Vicki

bottom of page